Herr Dietmar Jeglič

Herr Dietmar Jeglič

Traueranzeige vom: 25.1.2021

Kondolenzbuch (8)
208 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Lydia Kohler

Frau Lydia Kohler

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (0)
4 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Irma Auer

Frau Irma Auer

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (0)
9 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Katharina Geiger

Frau Katharina Geiger

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (0)
11 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Malte Hüttenes

Herr Malte Hüttenes

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (3)
89 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Malte Hüttenes

Herr Malte Hüttenes

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (3)
89 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Malte Hüttenes

Herr Malte Hüttenes

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (3)
89 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Malte Hüttenes

Herr Malte Hüttenes

Traueranzeige vom: 24.1.2021

Kondolenzbuch (3)
89 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Hertha Brändle

Frau Hertha Brändle

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Ida Rosa Slanitz

Frau Ida Rosa Slanitz

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (2)
12 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Rudolf Fischer

Herr Rudolf Fischer

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (2)
35 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Maria Engstler

Frau Maria Engstler

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (1)
43 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Elfriede Burkhart

Frau Elfriede Burkhart

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (0)
24 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Heinz Summer

Herr Heinz Summer

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (0)
26 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Günter Hoch

Herr Günter Hoch

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (1)
114 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Meinrad Wild

Herr Meinrad Wild

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (1)
149 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Elmar Moosbrugger

Herr Elmar Moosbrugger

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (0)
20 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Frau Herta Brändle

Frau Herta Brändle

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (0)
13 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Karl Ludescher

Herr Karl Ludescher

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (1)
14 Gedenkkerzen
Kerze anzünden
Herr Pedro Weinöhl

Herr Pedro Weinöhl

Traueranzeige vom: 23.1.2021

Kondolenzbuch (1)
35 Gedenkkerzen
Kerze anzünden